Công ty Dessmann chuyên di d?u trong linh v?c nghiên c?u và s?n xu?t các lo?i két s?t an toàn,khóa di?n t?, khóa vân tay thông minh hàng d?u trên th? gi?itheo công ngh? s?n xu?t c?a Ð?c.V?i thi?t k? c? di?n n?i ti?ng kh?p Châu Âu, khóa Dessmann có ki?u dáng l?ch s?, sang tr?ng v?i vi?c nh?ng phát minh sáng ch? n?i ti?ng dã bi?n Dessmann tr? thành thuong hi?u khóa thông minh n?i ti?ng trên toàn th? gi?i.

 

Dessmann dã m? r?ng phân ph?i các lo?i khóa c?a di?n t?, khóa vân tay thông, cao c?p t?i các th? tru?ng và qu?c gia l?n ? Châu Âu nhu Ð?c, Pháp, Anh, Ý, Tây Ban Nha, v.v… cung nhu ? Hoa K? và m?t s? nu?c phát tri?n ? Châu Á khác nhu Singapore, Hàn Qu?c, v.v...V?i thi?t k? khóa v?a v?n v?i các lo?i c?a g?, c?a khung nhôm kính nên du?c nhi?u gia dình l?p d?t. Khóa Dessmann du?c ví nhu ngu?i b?o v? vì tính b?o m?t cao và nh?ng tính nang thông minh c?a nó.

V?i b?n vi m?ch phân tích tín hi?u bên trong ru?t khóa, cùng v?i màn hình c?m ?ng l?y lên d?n 150 d?u vân tay c?a các thành viên trong gia dình cung nhu  c?a nh?ng ngu?i s? d?ng khác, các lo?i khóa c?a hãng Dessmann th?c s? l?y du?c ni?m tim c?a m?i ngu?i s? d?ng.

 

V?i b?n ki?u khóa khác nhau: khóa vân tay, khóa th? t?, khóa mã s?, và khóa b?ng di?n tho?i thông minh, ngu?i dùng có th? d? dàng l?a ch?n cho mình m?t ki?u khóa an toàn, thu?n ti?n và linh ho?t nh?t v?i ngôi nhà c?a h?.Hon n?a, gia ch? có th? d? dàng qu?n lý và tra c?u l?i l?ch s? t?ng ngu?i dã m? và dóng khóa c?a.V?i màn hình LCD hi?n th? l?n cho phép gia ch? d? dàng s? d?ng t?t c? các ch?c nang c?a khóa tuong t? nhu b?n dang s? d?ng m?t chi?c di?n tho?i c?m ?ng thông minh. B?n ch?t c?a khóa Dessmann là m?t thiêt b? an ninh di?n t? thông minh, là s? l?a ch?n t?t nh?t c? v? ch?t lu?ng và giá c? ph?i chang nh?t b?i khóa Dessmann du?c các chuyên gia c?u khóa c?a vân tay trên toàn th? gi?i dánh giá là c?p cao và an toàn nh?t cho ngôi nhà c?a b?n.

 

Ngoài ch?c nang chính là b?o v? c?a c?a ngôi nhà và m?t s? b?o m?t khác, gia ch? có th? d?t m?t s? thi?t l?p khác nhu xóa ho?c thêm ngu?i dùng m?t cách d? dàng ch? v?i vài thao tác don gi?n. Khóa Dessmann còn có th? d? chuông báo d?ng khi có ngu?i l? d?t nh?p và báo khi có nguy co cháy n?, v.v.... Khách hàng hoàn toàn có th? tin tu?ng vào ch?t lu?ng s? thông minh và d? b?o m?t an toàn c?a t?t c? các lo?i khóa c?a Dessmann.

 

For More Information Going Here

New-ticket Create new ticket

Create your profile

Help contribute to this project by taking a few moments to create your personal profile. Create your profile »

tiphanyha

Shared Ticket Bins

Pages